Dược phẩm Mylan Inc.

2019

Dược phẩm Mylan Inc.
1000 Mylan Blvd,
Canonsburg,
PA 15317
(724) 514-1800 Người chăm sóc: www.mylan.com/careers

Thuốc liên kết với Mylan Enterprises Inc.

Mylan Enterprises Inc. sản xuất, tiếp thị và / hoặc phân phối hơn 420 loại thuốc tại Hoa Kỳ. Các loại thuốc được liệt kê ở đây cũng có thể được bán trên thị trường dưới các tên khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Thông tin cụ thể của quốc gia và khu vực không thuộc Hoa Kỳ không có sẵn trên trang này.

Tên thương hiệu / tên chung Trung tâm dạy kèm
bàn tính


lớp: sulfonylureas
2.0
tolbutamid


lớp: sulfonylureas
Không có

ĐọC Thêm