ThuốC ẢNh 2020

Hình ảnh chu kỳ Doxycycline
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh chu kỳ Doxycycline

2019

Xem hình ảnh của Doxycycline theo chu kỳ và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh oxymorphone hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh oxymorphone hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Oxymorphone hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Vyvanse
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Vyvanse

2019

Xem hình ảnh của Vyvanse và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh thần kinh
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh thần kinh

2019

Xem hình ảnh của NeurContin và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh metformin hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh metformin hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Metformin hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Synthroid
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Synthroid

2019

Xem hình ảnh của Synthroid và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Flexeril
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Flexeril

2019

Xem hình ảnh của Flexeril và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh oxycodone hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh oxycodone hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Oxycodone hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh sunfat
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh sunfat

2019

Xem hình ảnh của Morphine sulfate và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Oxyc thôi
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Oxyc thôi

2019

Xem hình ảnh của Oxyc thôi và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Cetirizine hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Cetirizine hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Cetirizine hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh buổi hòa nhạc
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh buổi hòa nhạc

2019

Xem hình ảnh của Concerta và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Percocet
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Percocet

2019

Xem hình ảnh của Percocet và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Dilaudid
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Dilaudid

2019

Xem hình ảnh của Dilaudid và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh canxi Atorvastatin
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh canxi Atorvastatin

2019

Xem hình ảnh về canxi Atorvastatin và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Tramadol hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Suboxone
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Suboxone

2019

Xem hình ảnh của Suboxone và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Lisinopril
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Lisinopril

2019

Xem hình ảnh của Lisinopril và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Soma
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Soma

2019

Xem hình ảnh của Soma và nhận dạng thuốc bằng cách in dấu mã, hình dạng và màu sắc với Mã nhận dạng viên thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Chlordiazepoxide hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Chlordiazepoxide hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Chlordiazepoxide hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Xanax
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Xanax

2019

Xem hình ảnh của Xanax và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Zolpidem tartrate Hình ảnh
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Zolpidem tartrate Hình ảnh

2019

Xem hình ảnh của Zolpidem tartrate và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Amoxicillin
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Amoxicillin

2019

Xem hình ảnh của Amoxicillin và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Percocet
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Percocet

2019

Xem hình ảnh của Percocet và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Atenolol
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Atenolol

2019

Xem hình ảnh của Atenolol và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Vicodin
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Vicodin

2019

Xem hình ảnh của Vicodin và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Naproxen
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Naproxen

2019

Xem hình ảnh của Naproxen và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh natri Levothyroxin
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh natri Levothyroxin

2019

Xem hình ảnh của Levothyroxine natri và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh của Lexapro
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh của Lexapro

2019

Xem hình ảnh của Lexapro và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Allegra
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Allegra

2019

Xem hình ảnh của Allegra và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Meloxicam
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Meloxicam

2019

Xem hình ảnh của Meloxicam và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Diazepam
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Diazepam

2019

Xem hình ảnh của Diazepam và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Furosemide
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Furosemide

2019

Xem hình ảnh của Furosemide và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Plavix
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Plavix

2019

Xem hình ảnh của Plavix và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Clonazepam
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Clonazepam

2019

Xem hình ảnh của Clonazepam và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Alprazolam
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Alprazolam

2019

Xem hình ảnh của Alprazolam và nhận dạng thuốc bằng cách in dấu mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Methadone hydrochloride
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Methadone hydrochloride

2019

Xem hình ảnh của Methadone hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Zoloft
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Zoloft

2019

Xem hình ảnh của Zoloft và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc bằng Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Tamsasmin hydrochloride Hình ảnh
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Tamsasmin hydrochloride Hình ảnh

2019

Xem hình ảnh của Tamsulosin hydrochloride và xác định thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.

Hình ảnh Roxicodone
ThuốC ẢNh
ThuốC ẢNh

Hình ảnh Roxicodone

2019

Xem hình ảnh của Roxicodone và nhận dạng thuốc bằng cách in mã, hình dạng và màu sắc với Mã định danh Thuốc Drugs.com.