ThuốC Thông Tin 2020

Từ điển y khoa của Stedman's
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

Từ điển y khoa của Stedman's

2019

Stedmans Medical Dictionary là cơ sở dữ liệu định nghĩa thuốc toàn diện nhất, với hơn 107.000 thuật ngữ y tế.

Thông tin chi tiết về người tiêu dùng của IBM Watson Micromedex
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

Thông tin chi tiết về người tiêu dùng của IBM Watson Micromedex

2019

IBM Watson Micromedex cung cấp thông tin thuốc ở cấp độ đọc nâng cao. Bao gồm tên thương hiệu thường được sử dụng, mô tả thuốc, cảnh báo và biện pháp phòng ngừa.

Thông tin thuốc tiêu dùng PDR
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

Thông tin thuốc tiêu dùng PDR

2019

Thông tin về PDR (Tài liệu tham khảo bàn của bác sĩ) được viết cho người tiêu dùng.

IBM Watson Micromedex CareNotes
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

IBM Watson Micromedex CareNotes

2019

IBM Watson Micromedex CareNotes chứa thông tin ngắn gọn, dễ hiểu liên quan đến các phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho nhiều loại bệnh và điều kiện.

Sách chuyên khảo AHFS DI
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

Sách chuyên khảo AHFS DI

2019

AHFS DI là nguồn thông tin thuốc không thiên vị và có thẩm quyền toàn diện nhất cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

A-Z Thuốc cho chuyên gia
ThuốC Thông Tin
ThuốC Thông Tin

A-Z Thuốc cho chuyên gia

2019

Wolters Kluwer Health là nhà cung cấp hàng đầu về thông tin thuốc toàn diện cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.