Generic-ThuốC 2020

Tính khả dụng của Multaq chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Multaq chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Multaq

Tính sẵn có của Flomax
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính sẵn có của Flomax

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Flomax

Tính khả dụng của Xarelto
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Xarelto

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Xarelto

Tính sẵn có của Premarin
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính sẵn có của Premarin

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và tình trạng bằng sáng chế trên Premarin

Tính khả dụng của Eliquis
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Eliquis

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Eliquis

Tính khả dụng của Zithromax chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Zithromax chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Zithromax

Tính khả dụng của Asmanex Twisthaler
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Asmanex Twisthaler

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Asmanex Twisthaler

Tính khả dụng của Paxil chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Paxil chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Paxil

Tính khả dụng của Nasonex
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Nasonex

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Nasonex

Tính khả dụng của Aczone chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Aczone chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Aczone

Tính khả dụng của VESIcare
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của VESIcare

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên VESIcare

Tính khả dụng của Trelegy Ellipta
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Trelegy Ellipta

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Trelegy Ellipta

Tính khả dụng của Trintellix
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Trintellix

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Trintellix

Tính khả dụng của Novolog
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Novolog

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Novolog

Tính khả dụng của Symbicort
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Symbicort

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Symbicort

Loestrin Fe chung 1/20 Có sẵn
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Loestrin Fe chung 1/20 Có sẵn

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Loestrin Fe 1/20

Có sẵn Vytorin chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Có sẵn Vytorin chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Vytorin

Tính khả dụng của Nexium
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Nexium

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Nexium

Tính khả dụng của Cozaar
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Cozaar

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Cozaar

Tính khả dụng của Breo Ellipta
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Breo Ellipta

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Breo Ellipta

Tính khả dụng của Silvadene chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Silvadene chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Silvadene

Tính khả dụng của HFA Flovent
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của HFA Flovent

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Flovent HFA

Tính khả dụng của Singulair
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Singulair

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Singulair

Tính khả dụng chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Lamictal

Tính khả dụng của Ciprodex
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Ciprodex

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Ciprodex

Tính khả dụng của Pradaxa
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Pradaxa

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Pradaxa

Tính khả dụng của Zetia
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Zetia

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Zetia

Tính khả dụng của Stendra
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Stendra

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Stendra

Lantus chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Lantus chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Lantus

Tính khả dụng của Livalo
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Livalo

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Livalo

Tính khả dụng của TobraDex
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của TobraDex

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên TobraDex

Tính khả dụng Lo Loestrin Fe chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng Lo Loestrin Fe chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Lo Loestrin Fe

Tính khả dụng của Humalog
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Humalog

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Humalog

Tính khả dụng của Allegra
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Allegra

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Allegra

Tính khả dụng của Benicar
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Benicar

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Benicar

Tính khả dụng của Levitra
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Levitra

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Levitra

Tính khả dụng của Klonopin chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Klonopin chung

2019

Tính khả dụng của thuốc nói chung, thông tin nhà sản xuất và tình trạng bằng sáng chế trên Klonopin

Tính khả dụng của Yaz chung
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Yaz chung

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Yaz

Tính khả dụng của Lyrica CR
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Lyrica CR

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Lyrica CR

Tính khả dụng của Farxiga
Generic-ThuốC
Generic-ThuốC

Tính khả dụng của Farxiga

2019

Tính khả dụng của thuốc chung, thông tin nhà sản xuất và trạng thái bằng sáng chế trên Farxiga