Thành PhầN Không HoạT ĐộNg 2020

Copovidone
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Copovidone

2019

Tìm hiểu về Copovidone và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Croscarmelloza Natri
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Croscarmelloza Natri

2019

Tìm hiểu về Croscarmellose Natri và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Ôxít sắt đỏ
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Ôxít sắt đỏ

2019

Tìm hiểu về Ferric Oxide Red và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Chất rắn xi-rô ngô
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Chất rắn xi-rô ngô

2019

Tìm hiểu về Corn Syrup Solids và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Lactose monohydrate
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Lactose monohydrate

2019

Tìm hiểu về Lactose Monohydrate và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Natri tinh bột Glycolate
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Natri tinh bột Glycolate

2019

Tìm hiểu về Natri tinh bột Glycolate và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Bột ngô
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Bột ngô

2019

Tìm hiểu về Tinh bột ngô và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Cellulose vi tinh thể
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Cellulose vi tinh thể

2019

Tìm hiểu về Microcrystalline Cellulose và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

FD & C Blue số 1
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

FD & C Blue số 1

2019

Tìm hiểu về FD & C Blue số 1 và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Tinh bột tiền gelatin
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Tinh bột tiền gelatin

2019

Tìm hiểu về Tinh bột Pregelatinized và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Crospovidone
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Crospovidone

2019

Tìm hiểu về Crospovidone và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Hydroxypropyl Methylcellulose
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Hydroxypropyl Methylcellulose

2019

Tìm hiểu về Hydroxypropyl Methylcellulose và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Silicon Dioxide keo
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Silicon Dioxide keo

2019

Tìm hiểu về Silicon Dioxide Colloidal và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Chất màu
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Chất màu

2019

Tìm hiểu về Coloring Agent và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Dimethylpolysiloxan
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Dimethylpolysiloxan

2019

Tìm hiểu về Dimethylpolysiloxane và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Magiê silicat
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Magiê silicat

2019

Tìm hiểu về Magiê Silicate và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Povidone
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Povidone

2019

Tìm hiểu về Povidone và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Titanium Dioxide
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Titanium Dioxide

2019

Tìm hiểu về Titanium Dioxide và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Rượu
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Rượu

2019

Tìm hiểu về Rượu và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Rượu isopropyl
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Rượu isopropyl

2019

Tìm hiểu về Rượu Isopropyl và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

FD & C Red Số 40 Hồ
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

FD & C Red Số 40 Hồ

2019

Tìm hiểu về FD & C Red Số 40 Lake và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

Lactose khan
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

Lactose khan

2019

Tìm hiểu về Lactose khan và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.

FD & C Vàng số 5
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg
Thành PhầN Không HoạT ĐộNg

FD & C Vàng số 5

2019

Tìm hiểu về FD & C Yellow số 5 và tìm các loại thuốc có chứa thành phần không hoạt động này.