QuốC Tế-ThuốC 2020

Diazepam
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Diazepam

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa diazepam. Tìm thông tin về việc sử dụng diazepam, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Axit valproic
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Axit valproic

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa axit valproic. Tìm thông tin về việc sử dụng axit valproic, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Valsartan
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Valsartan

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa valsartan. Tìm thông tin về việc sử dụng valsartan, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Pravastatin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Pravastatin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa Pravastatin. Tìm thông tin về việc sử dụng Pravastatin, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Enalapril
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Enalapril

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa enalapril. Tìm thông tin về việc sử dụng enalapril, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Clotrimazole
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Clotrimazole

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa clotrimazole. Tìm thông tin về việc sử dụng clotrimazole, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Albuterol
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Albuterol

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa albuterol. Tìm thông tin về việc sử dụng albuterol, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Gentamicin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Gentamicin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa gentamicin. Tìm thông tin về việc sử dụng gentamicin, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Atenolol
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Atenolol

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa atenolol. Tìm thông tin về việc sử dụng atenolol, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Canxi cacbonat
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Canxi cacbonat

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa canxi cacbonat. Tìm thông tin về việc sử dụng canxi cacbonat, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Chlorthalidone
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Chlorthalidone

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa chlorthalidone. Tìm thông tin về việc sử dụng chlorthalidone, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Amphetamine
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Amphetamine

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa amphetamine. Tìm thông tin về việc sử dụng amphetamine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Glimepiride
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Glimepiride

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa glimepiride. Tìm thông tin về việc sử dụng glimepiride, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Meloxicam
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Meloxicam

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa meloxicam. Tìm thông tin về việc sử dụng meloxicam, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Diphenhydramin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Diphenhydramin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa diphenhydramine. Tìm thông tin về việc sử dụng diphenhydramine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Kali clorua
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Kali clorua

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa kali clorua. Tìm thông tin về việc sử dụng kali clorua, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Hydroxyzine
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Hydroxyzine

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa hydroxyzine. Tìm thông tin về việc sử dụng hydroxyzine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Chất gây tê
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Chất gây tê

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa lidocaine. Tìm thông tin về việc sử dụng, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Trazodone
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Trazodone

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa trazodone. Tìm thông tin về việc sử dụng trazodone, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Simethicon
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Simethicon

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa simethicon. Tìm thông tin về việc sử dụng simethicon, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Ibuprofen
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Ibuprofen

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa ibuprofen. Tìm thông tin về việc sử dụng ibuprofen, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Magiê trisilicate
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Magiê trisilicate

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa magiê trisilicate. Tìm thông tin về việc sử dụng magiê trisilicate, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Famotidin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Famotidin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa famotidine. Tìm thông tin về sử dụng famotidine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Naproxen
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Naproxen

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa naproxen. Tìm thông tin về việc sử dụng naproxen, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Levetiracetam
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Levetiracetam

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa levetiracetam. Tìm thông tin về việc sử dụng levetiracetam, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Thuốc tiên
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Thuốc tiên

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa thuốc tiên dược. Tìm thông tin về việc sử dụng, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử của thuốc tiên dược.

Ma hoàng
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Ma hoàng

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa ephedrine. Tìm thông tin về việc sử dụng ephedrine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Ranitidin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Ranitidin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa ranitidine. Tìm thông tin về việc sử dụng ranitidine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Hydralazine
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Hydralazine

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa hydralazine. Tìm thông tin về việc sử dụng hydralazine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Lansoprazole
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Lansoprazole

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa lansoprazole. Tìm thông tin về việc sử dụng lansoprazole, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Gabapentin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Gabapentin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa gabapentin. Tìm thông tin về việc sử dụng gabapentin, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Ampicillin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Ampicillin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa ampicillin. Tìm thông tin về việc sử dụng ampicillin, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Hydrochlorothiazide
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Hydrochlorothiazide

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa hydrochlorothiazide. Tìm thông tin về việc sử dụng hydrochlorothiazide, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Atorvastatin
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Atorvastatin

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa atorvastatin. Tìm thông tin về việc sử dụng atorvastatin, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Fluoxetine
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Fluoxetine

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa fluoxetine. Tìm thông tin về việc sử dụng fluoxetine, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Phenobarbital
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Phenobarbital

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa phenobarbital. Tìm thông tin về sử dụng phenobarbital, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Khắc
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Khắc

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa carvedilol. Tìm thông tin về việc sử dụng carvedilol, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Kẽm oxit
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Kẽm oxit

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa kẽm oxit. Tìm thông tin về việc sử dụng oxit kẽm, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Tập trung
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Tập trung

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa docusate. Tìm thông tin về sử dụng docusate, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.

Metoprolol
QuốC Tế-ThuốC
QuốC Tế-ThuốC

Metoprolol

2019

Liệt kê các tên thương hiệu khác nhau có sẵn cho các loại thuốc có chứa metoprolol. Tìm thông tin về việc sử dụng metoprolol, điều trị, nhóm thuốc và công thức phân tử.